Mouron des oiseaux (Stellaria media) © alain andré

Mouron des oiseaux (Stellaria media) © A. André